OCP przewoźnika – dobrowolne ubezpieczenie dla firm transportowych, w kraju i zagranicą.

OCP przewoźnika – dobrowolne ubezpieczenie dla firm transportowych, w kraju i zagranicą. Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów w kraju lub w obrocie międzynarodowym, przedsiębiorca narażony jest na ryzyko pokrycia ewentualnych strat w przewożonym towarze. W ruchu krajowym odpowiedzialność przewoźnika za towar określają przepisy Ustawy Prawo Przewozowe, natomiast w ruchu międzynarodowym jest to Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Z przepisów tych wynika, że przez cały czas przewozu, od momentu pobrania przesyłki towarowej odpowiedzialność za nią ponosi przewoźnik. Firmy przewozowe chcąc uniknąć możliwych konsekwencji finansowych za powstałą szkodę mają możliwość asekuracji dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika (OCP).

Czym jest OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika https://www.fg-polska.pl/najwazniejsze-kryteria-wyboru-polisy-ubezpieczeniowej-dla-przewoznikow-czym-sie-kierowac/ jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc podmiot zajmujący się przewozami towarów nie jest zobowiązany do jego wykupienia przed wykonaniem usługi transportowej. Przedmiotem OCP jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, od chwili przejęcia transportowanego towaru, aż do momentu wydania go odbiorcy. W razie wystąpienia określonej szkody, wykupiona polisa OCP umożliwia przeniesienie odpowiedzialności finansowej z tego tytułu na ubezpieczyciela. Ubezpieczony podmiot ma w ten sposób zapewnioną ochronę w trakcie przewozu towaru na terytorium kraju lub zagranicą.

Kto może zawrzeć umowę OCP?

Umowa ubezpieczenia OCP przewoźnika może zostać zawarta przez podmioty, firmy lub osoby, prowadzące działalność w zakresie transportu drogowego i przewozu towarów. Należy podkreślić, że ubezpieczeniem mogą być objęci zarówno przewoźnicy posiadający osobowość prawną (firmy transportowe), jak i przedsiębiorcy, którzy takiej osobowości nie mają.

Zobacz również:

Zakres terytorialny OCP przewoźnika

Wyróżniamy dwa rodzaje OCP przewoźnika – krajowe i międzynarodowe oraz ich odmienne zakresy, których różnica wynika z zapisów aktów prawnych jakimi są polskie przepisy przewozowe oraz Konwencja CMR. Każda z tych regulacji inaczej określa zakres odpowiedzialności podmiotów transportowych, a firmy ubezpieczeniowe przygotowują swoje oferty stosownie do nich.

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia OCP przewoźnika. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

OCP przewoźnika - dobrowolne ubezpieczenie dla firm transportowych, w kraju i zagranicą.

OCP przewoźnika – dobrowolne ubezpieczenie dla firm transportowych, w kraju i zagranicą

Poszczególne firmy ubezpieczeniowe mogą oferować różne zakresy przedmiotowe, jednak można stwierdzić, że w większości z nich asekuracja obejmuje podobne przypadki. Ubezpieczyciele oferują przede wszystkim ochronę dotyczącą skutków zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przewożonego towaru w wyniku określonych zdarzeń, takich jak wypadek, awaria pojazdu, pożar, czy kradzież z parkingu. Ubezpieczenie OCP krajowe zwykle stanowi odzwierciedlenie zapisów Ustawy Prawo Przewozowe mówiących o odpowiedzialności przewoźnika za:

 • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej (art. 80-82 Ustawy Prawo Przewozowe)
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie (art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe).

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia OCP przewoźnik https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ powinien dokładnie zapoznać się z ofertą, szczególnie zaś w zakresie przypadków wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela – sytuacji, w których może on odmówić wypłaty odszkodowania, a mogą do nich należeć:

 • wykonanie usługi przewozowej niesprawnym pojazdem
 • niewłaściwe załadowanie/rozmieszczenie towaru
 • przekazanie towaru osobom nieuprawnionym
 • kierowanie pojazdem transportowym przez osobę nieuprawnioną
 • kierowanie pojazdem transportowym przez osobę nietrzeźwą lub będącą pod wpływem środków odurzających
 • wada ukryta lub właściwości naturalne towaru
 • postój na parkingu niestrzeżonym
 • wjazd do określonych państw
 • konfiskata lub przepadek towaru

Należy nadmienić, że istnieją firmy ubezpieczeniowe, które nie stosują tego rodzaju obostrzeń, przy czym trzeba się liczyć z tym, że polisa będzie odpowiednio droższa.

Towary wyłączone z ochrony

Co prawda każdy z ubezpieczycieli indywidualnie określa zakres ochrony, jednak istnieje grupa towarów, która w większości przypadków taką ochroną nie zostaje objęta. Należą do nich towary podwyższonego ryzyka. Większość firm ubezpieczeniowych w swojej ofercie OCP nie uwzględnia transportu zwierząt, materiałów niebezpiecznych, alkoholu, papierosów, elektroniki, leków, a także dzieł sztuki czy pieniędzy. Wynika to z ich wysokiej wartości i specyfiki przewozu – szczególnych wymogów transportowych oraz mogących wystąpić zagrożeń. Firmy ubezpieczeniowe niejednokrotnie natomiast oferują rozszerzenie OC, gdzie za dodatkową opłatą transport niektórych ryzykownych towarów zostanie ubezpieczony.

Koszty ubezpieczenia OCP

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej określają wysokość składki ubezpieczenia OCP w oparciu o roczne obroty netto usług przewozowych firmy (im wyższe obroty tym wyższa składka), rodzaj transportowanych towarów oraz wysokość sumy gwarancyjnej (pokrycie pełnej wartości przewożonego towaru lub wartości zadeklarowanej w liście przewozowym). Zdarza się dosyć często, że umowa polisy OCP określa udział własny przewoźnika w szkodzie. Ubezpieczenie jest wtedy mniej kosztowne ale wykonawca usługi transportowej pokrywa część strat wynikających z ewentualnej szkody. Oczywiście cenę polisy przewoźnik może zawsze negocjować.

Czy warto zawrzeć umowę ubezpieczenia OCP?

Po pierwsze należy zaznaczyć, że zawarcie umowy ubezpieczenia OCP może stać się koniecznością, gdyż klienci firm transportowych coraz częściej wybierają te, które taką polisę posiadają, niekiedy warunkując tym złożenie zlecenia. Mają bowiem pewność uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Przewoźnik zaś dzięki ubezpieczeniu pozbywa się ryzyka strat finansowych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi transportowej.

You may also like...