Do kiedy upadłość konsumencka?

Jeżeli chodzi o kwestię upadłości konsumenckiej to należy zaznaczyć przede wszystkim, że czas jej trwania nie jest w pełni sprecyzowany przepisami prawa, ponieważ czas trwania takiego postępowania zależy od wielu czynników, do których trzeba zaliczyć między innymi okres, w jakim zostanie sprzedany majątek dłużnika i wierzyciele zostaną zaspokojeni w swoich roszczeniach.

Co należy rozumieć przez upadłość konsumencką?

Przez upadłość konsumencką należy rozumieć w szczególności działanie, które polega na całkowitym umorzeniu, bądź redukcji powstałych i nie spłacanych zobowiązań finansowych podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka weszła na stałe do polskiego systemu prawa w 31 marca 2009 roku. I coraz więcej dłużników zaczyna korzystać z tej możliwości, jaką dało im Państwo. Należy zaznaczyć, iż upadłość konsumencka regulowana jest przepisami prawa upadłościowego oraz przepisami prawa naprawczego. 

Co należy zaliczyć do cech charakterystycznych postępowania upadłości konsumenckiej?

Do kiedy upadłość konsumencka?Do cech charakterystycznych postępowania upadłości konsumenckiej należy zaliczyć przede wszystkim to, że aby takie postępowanie się rozpoczęło należy złożyć stosowany wniosek do sądu przez dłużnika o ustanowienie takiej upadłości. Sąd ma ustawowo dwa tygodnie na wydanie postanowienia w przedmiocie takiej sprawy. Od razu po wydaniu postanowienia przez sąd rozpoczyna się rzeczywiste postępowanie upadłości konsumenckiej. Na samym początku postępowania przydzielany zostaje syndyk, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku dłużnika, a następnie jego sprzedaż oraz podział zysku ze sprzedaży pomiędzy wierzycieli. Syndyk na sprzedaż majątku ma ustawowy 1 rok. Należy jednak zaznaczyć, iż nie tak dawno została znowelizowana ustawa, w której przychylono się do tego, aby sąd mógł w szczególnych przypadkach umarzać w całości, bądź w części długi upadłego konsumenta. Natomiast, aby tak się stało dłużnik musi odpowiednio wykazać, że jego sytuacja materialna jest zbyt trudna, aby ustalić plan spłat i aby móc się z takiego planu rzetelnie wywiązać. Przez złą sytuację materialną można rozumieć to, że dłużnik nie ma za co zaspokoić swoich codziennych, a zarazem niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakup jedzenia, bądź opłacenie rachunków. Dowodami w takiej sprawie może być na przykład wypowiedzenie umowy o pracę, ale przede wszystkim wyciąg z konta bankowego wraz z opłatami za rachunki. Wtedy sąd może stwierdzić czy rzeczywiście finanse dłużnika są niewystarczające na pokrycie swoich bytowych kosztów, a tym bardziej na pokrycie roszczeń, których oczekują jego wierzyciele. Należy również zaznaczyć, iż orzeczenie sądu o umorzeniu długów może nastąpić także gdy zostanie spełniona jeszcze jedna przesłanka, a mianowicie taka, że w ciągu najbliższych pięciu lat ani dłużnik, ani wierzyciele nie będą do sądu składać wniosku o ustanowienie planu spłaty zobowiązań.

Do kiedy może potrwać upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka może potrwać nawet do pięciu lat, w zależności od tego, czy dłużnik posiada jakiś majątek, którego zysk ze sprzedaży mógłby usatysfakcjonować wierzycieli, czy też nie. Należy jednak zaznaczyć, że w sytuacjach, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku to oczywiście postępowanie upadłości konsumenckiej zostaje skrócone w czasie. 

Dlaczego warto skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej warto skorzystać przede wszystkim w takich sytuacjach, w których nie widzi się wyjścia z problemów finansowych. Jest to oczywiście ostateczność, ale dzięki takiemu działaniu można stosunkowo szybko wyjść z długów i ponownie zacząć budować dobrą historię kredytową. Gdyż jak powszechnie wiadomo, będąc dłużnikiem jest ciężko nie tylko zaciągnąć kredyt, czy wziąć samochód na leasing, ale również ciężko wynająć mieszkanie. Dlatego będąc w pułapce finansowej należy jak najszybciej znaleźć odpowiednie wyjście z sytuacji, a z pewnością jednym z takich rozwiązań jest właśnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Szczególnie, że nie posiadając żadnego swojego majątku sąd może orzec o umorzeniu długów. Z upadłości konsumenckiej z roku na rok korzysta coraz więcej dłużników, ponieważ dzięki temu mogą oni powrócić do normalnego, codziennego funkcjonowania w społeczeństwie, a instytucje bankowe inaczej na takiej osoby zaczynają patrzeć. 

Co należy dołączyć do wniosku o ustanowienie upadłości konsumenckiej?

Jeżeli chodzi o wniosek oraz to, co należy do niego dołączyć, to trzeba tutaj zaliczyć takie aspekty jak:

  • dokument rozwiązania umowy o pracę
  • wyroki sądów
  • nakazy komornicze
  • wezwania do zapłaty

Wniosek o ustanowienie upadłości konsumenckiej składa się do sądu rejonowego, wydział gospodarczy, który jest właściwy ze względu na miejsce zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika. Natomiast w przypadku, gdy dłużnika posiada zaległe zobowiązania względem kilku wierzycieli to wtedy sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd każdego z tych przedsiębiorstw. Gdyż w takiej sytuacji ciężko będzie ustalić jedną miejscową właściwość. 

You may also like...